Jak złożyć wniosek mediacyjny?

1. Mediacje prowadzone przez Mediatorów są wszczynane na podstawie poprawnie złożonego Wniosku Mediacyjnego.


2. Wniosek może być przesłany na wskazany wcześniej serwer sftp w postaci pliku elektronicznego dla wnioskodawców z którymi uprzednio została zawarta umowa o przeprowadzenie mediacji pozasądowych.


3. Jeden Wniosek może dotyczyć tylko jednej wierzytelności z wyjątkiem sytuacji, kiedy kilka roszczeń wynika z jednej umowy.


4. Wniosek powinien dokładnie określać strony, przedmiot sporu wraz z oznaczeniem jego wartości, terminu wymagalności oraz danych teleadresowych stron i inne istotne dla Mediatora informacje dotyczące sporu w tym terminie obowiązywania Wniosku (zwanym dalej „Terminem”) Termin nie może być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych.


5. Wniosek zostaje przyjęty w momencie potwierdzenia jego kompletności, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i o ile umowa o przeprowadzenie mediacji pozasądowych zawarta wcześniej nie stanowi inaczej po wpłaceniu opłaty mediacyjnej według stawek wskazanych w zakładce Opłaty


6. Jako potwierdzenie przyjęcia Wniosku, Zespół Mediatorów przekazuje Wnioskodawcy dokument potwierdzenia wraz z nadanym numerem Wniosku.

Przykład wniosku o przeprowadzenie mediacji

Informacje o koszcie mediacji znajdą Państwo w Tabeli Opłat

Ważna informacja dla Przedsiębiorców chcących skorzystać z mediacji umownych

Jako doświadczony mediator proponuję Przedsiębiorcom wprowadzenie do umów z Klientami tzw. "zapisu na mediacje", który pozwoli na automatyczne skorzystanie z mediacji a w przypadku ich niepowodzenia na pełne prawo do obniżenia opłaty stałej lub stosunkowej od pozwu godnie z Art. 13e Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Propozycja zapisu:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, odnoszące się również do jej istnienia, ważności, wykonywania, rozwiązania lub odstąpienia, strony postanawiają skierować do dowolnego mediatora wpisanego na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Sąd Okręgowy lub mediatora wpisanego do Krajowego Rejestru Mediatorów celem przeprowadzenia mediacji. Koszt mediacji pokrywa wnioskodawca.


Art. 13e [Obniżenie opłaty]
W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.