Jak złożyć wniosek mediacyjny?


1. Mediacje prowadzone przez Mediatorów są wszczynane na podstawie poprawnie złożonego Wniosku Mediacyjnego (Wniosek) – wzór wniosku poniżej.

2. Wniosek jest przesyłany pisemnie w przypadku kierowania Wniosku przez Konsumenta – ze złożonym czytelnym podpisem.

3. Jeden Wniosek może dotyczyć tylko jednej wierzytelności z wyjątkiem sytuacji, kiedy kilka roszczeń wynika z jednej umowy.

4. Wniosek powinien dokładnie określać:

  • strony,
  • przedmiot sporu wraz z oznaczeniem jego wartości, terminu wymagalności
  • dane teleadresowe stron
  • inne istotne dla Mediatora informacje dotyczące sporu
  • termin obowiązywania Wniosku nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych.

5. Wniosek zostaje przyjęty w momencie potwierdzenia jego kompletności, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i po wpłaceniu opłaty mediacyjnej według stawek wskazanych w zakładce Opłaty.

6. Jako potwierdzenie przyjęcia Wniosku, Mediator przekazuje Wnioskodawcy dokument potwierdzenia wraz z nadanym numerem Wniosku.

Przykład wniosku o przeprowadzenie mediacji

Informacje o koszcie mediacji znajdą Państwo w Tabeli Opłat