Otrzymałaś/eś zaproszenie do mediacji?

Wysłałem do Państwa zaproszenie do mediacji i nie ma powodu do obaw, to jest szansa na rozwiązanie problemu – skontaktuj się ze mną.

Mediacja to dobrowolna, polubowna, ugodowa i poufna metoda rozwiazywania sporu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów daje możliwość zawarcia porozumienia na dogodnych warunkach bez wychodzenia z domu i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Skontaktuj się i dowiedz się co możesz zyskać dzięki mediacji. 

Otrzymałaś/eś sms-a lub e-mail dotyczącego zaproszenia do mediacji?

Nie ma powodu do obaw, to jest szansa na rozwiązanie problemu - skontaktuj się.

Jeżeli zaskakującym jest dla Ciebie fakt wysłania zaproszenia do mediacji bardzo prosimy o kontakt, czasami okazuje się, że otrzymaliśmy we wniosku błędny numer telefonu lub adres e-mail i chcemy to jak najszybciej wyjaśnić.

Skontaktuj się i dowiedz się co możesz zyskać dzięki mediacji.

Otrzymałaś/eś do skrzynki pocztowej dokument ugody mediacyjnej?

Zastanawiasz się co dalej?

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rozmowy mediacyjnej wysłałem do Państwa propozycję treści ugody. W przesłanej kopercie znajdą Państwo 5 egzemplarzy ugody oraz opłaconą kopertę zwrotną. Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią ugody.

Proszę o czytelne podpisanie niebieskim kolorem czterech egzemplarzy ugody (na drugiej stronie, na dole po lewej w ramce). Dodatkowo można złożyć parafkę na pierwszej stronie ugody (na dole po lewej). Piąty egzemplarz zostawiają Państwo dla siebie jako kopię.

Następnie 4 egzemplarze ugody proszę włożyć do załączonej zaadresowanej koperty zwrotnej i w ciągu 7 dni wrzucić do czerwonej skrzynki pocztowej. Przesyłka jest opłacona nie trzeba naklejać znaczków.

Po zebraniu pozostałych podpisów jeden egzemplarz wraz z protokołem mediatora niezwłocznie odeślę do Państwa. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się za mną.

Otrzymałaś/eś e-mailem dokument ugody mediacyjnej?

Zastanawiasz się co dalej?

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rozmowy mediacyjnej wysłaliśmy do Państwa e-mailem propozycję treści ugody. Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią ugody.

Proszę o wydruk 4 egzemplarzy dokumentu, następnie czytelne podpisanie niebieskim kolorem wszystkich egzemplarzy ugody - na drugiej stronie - na dole po lewej (w ramce). Dodatkowo można złożyć parafkę na pierwszej stronie ugody - na dole po lewej.

Następnie 4 egzemplarze ugody proszę włożyć do koperty i w ciągu 7 dni wysłać listem zwykłym priorytetowym na adres:

Zespół Mediatorów
UP Piastów 1 FUP Reguły
Skr. Pocztowa nr 17
05-817 Reguły

Po otrzymaniu przesyłki i zebraniu pozostałych podpisów jeden egzemplarz wraz z protokołem mediatora w ciągu kilku dni odeślemy do Państwa. 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze mną.  

UWAGA! 

Podczas kontaktu w celu weryfikacji będziemy prosić Państwa o podanie Imienia i Nazwiska oraz ostatnich 3 cyfr numeru PESEL, w przypadku braku takich informacji nie będziemy mogli przedstawić szczegółów wniosku.

telefon +48 602 235 473 

czynny jest w dni powszednie w godzinach 9.00 – 11.00

e-mail: mediator@mediator-24.com 

dostępny 5 dni w tygodniu 24h/dobę 

Art. 183(4) KPC Tajemnica mediacji

Dz.U.2021.0.1805 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.

§ 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.

§ 3. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.